Terms of trade

Regulamin

REGULAMIN PARKINGU STRACHOWICE

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Parking Strachowice to całodobowy, płatny parking strzeżony dla samochodów osobowych.

 2. Do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego dochodzi w momencie wjazdu na teren parkingu a kończy się uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z parkingu.

 3. Użytkownik pojazdu wjeżdżając na teren parkingu akceptuje warunki regulaminu i zasady jego funkcjonowania oraz zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy z parkingiem.

 

 1. Zasady korzystania z parkingu

 1. Na terenie parkingu osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do przestrzegania poniższych przepisów a w sprawach nieuregulowanych podlega przepisom określonym w ustawie Prawo u ruchu drogowym.

 2. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględne ograniczenie do 5 km/h.

 3. Pierwszeństwo przejazdu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

 4. Na parkingu bezwzględne pierwszeństwo ma pojazd transferowy.

 5. Obowiązuje zakaz: używania klaksonów, blokowania przejazdów i parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.

 6. Osoba korzystająca z parkingu jest zobowiązana do przestrzegania poleceń obsługi parkingu.

 7. Wjeżdżając na parking należy pobrać bilet wjazdowy, który będzie stanowił podstawę wydania pojazdu przy wyjeździe z parkingu oraz uzgodnić miejsce parkingowe z obsługą.

 8. Przesiadka pasażerów i przepakowanie bagaży z auta Klienta do pojazdu transferowego do i/z portu lotniczego odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami.

 9. Pojazd parkuje i odbiera z miejsca postojowego tylko kierowca.

 10. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz uwagi wobec pojazdów sąsiednich i ustawić pojazd w wyznaczonym miejscu postojowym.

 11. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

 12. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien mieć pozamykane szyby i zamki tak, by dostęp osób trzecich z zewnątrz był niemożliwy.

 13. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od decyzji pracownika. W takim przypadku ryzyko w wyniku strat powstałych w związku z uszkodzeniami ponosi Klient.

 14. Na żądanie pracownika parkingu Klient zobowiązany jest do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnego z rezerwacją.

 15. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 16. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania.

 

 1. Odpowiedzialność właściciela parkingu

 1. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody zgodnie z polisą ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej do kwoty 100 000 zł. W przypadku zdarzeń objętych polisą, wszelkie roszczenia są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

 2. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed wyjechaniem z parkingu. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem Klienta z parkingu.

 3. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak: pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur oraz wcześniejszych uszkodzeń szyby.

 4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z działania sił wyższych np. opadów gradu atmosferycznego.

 5. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na wskutek nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Obsługa parkingu ma prawo odmówić przyjęcia pojazdu na parking w sytuacji braku wolnych miejsc lub złego stanu technicznego samochodu.

 7. Obsługa ma prawo odmówić wjazdu lub wydania pojazdu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Pracownicy mają prawo zawiadomić w takim przypadku policję.

 8. Obsługa parkingu ma prawo odmówić przewozu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub nie stosujących się do poleceń i zasad funkcjonowania parkingu pojazdem transferowym na i/z portu lotniczego.

 9. Obsługa parkingu ma prawo odmówić obsługi osób nieprzestrzegających podstawowych zasad współżycia społecznego.

 10. W sytuacjach szczególnych kierowca pojazdu transferowego ma prawo przyznać pierwszeństwo odbioru z lotniska kierowcom pojazdów. 1. Odpowiedzialność korzystających z parkingu

 1. Stan techniczny pojazdu oddawanego na parking nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko powstałych strat na wskutek niesprawności pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

 2. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Zatajenie tego faktu skutkować będzie wezwaniem policji nawet po wyjeździe Klienta z parkingu.

 3. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu i pojazdu transferowego.

 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone w pojeździe transportowym (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

 6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd transferowy jest zobowiązany do zapłaty na rzecz parkingu kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść parking w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody, spowoduje wyłączenie pojazdu transferowego z eksploatacji to Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz parkingu kary umownej w kwocie 500zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu transferowego z eksploatacji.

 7. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez Klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego lub prawo jazdy. Wszystkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu Klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub niemożności sprawdzenia zgodności danych, obsługa parkingu niezwłocznie zawiadomi policję. 1. Opłaty za korzystanie z usług parkingu

 1. Opłata parkingowa naliczana jest trybie 24-godzinnym. Nowy dzień rozliczeniowy rozpoczyna się po przekroczeniu 24 godziny pobytu na parkingu.

 2. Płatności za usługę parkingową można dokonać w kasie parkingowej, gotówką lub kartą, oraz płatnością online przy dokonywaniu rezerwacji przez internet. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 3. Wysokość kary za zgubiony bilet parkingowy wynosi 50 zł.

 4. Wysokość opłat za korzystanie z usługi parkingowej podana jest na stronie internetowej oraz w cenniku przy wjeździe na parking. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 5. Parking zastrzega sobie możliwość różnic w cenach usługi parkingowej w zależności od sposobu oraz czasu rezerwacji.

 6. Załadunek oraz wyładunek bagaży nie jest wliczony w cenę usługi parkingowej.

 7. Darmowy transfer do zarezerwowanego miejsca parkingowego obejmuje jednokrotny (tam i z powrotem) przejazd pojazdu transferowego. Każdy kolejny transfer np. w przypadku zostawienia na parkingu dokumentów jest wykonywany za dodatkową opłatą w kwocie 15 zł.

 8. Wobec Klientów uchylających się uiszczenia opłaty będą podejmowane odpowiednie czynności formalnoprawne.

 9. Klienci parkingu mogą dodatkowo odpłatnie skorzystać z myjni znajdującej się na terenie parkingu. Cennik oraz regulamin usług jest dostępny u obsługi parkingu oraz na stronie internetowej myjniawroclaw.com.pl. Klienci chcący zamówić usługę mycia poza godzinami otwarcia myjni zobligowani są do wypełnienia formularza usług oraz pozostawienia za pokwitowaniem kluczyków do pojazdu u obsługi parkingu. 1. RODO i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kluska Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, NIP 8992812483.

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  - dokonania rezerwacji miejsca parkingowego na zasadach określonych w polityce prywatności – przetwarzanie jest niezbędne do czasu wykonania umowy,

  - wykonania usługi parkingowej,

  - w celach finansowo księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

  - rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

  - ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

  - marketingu naszych produktów i usług – do czasu zakończenia umowy lub wyrażenia sprzeciwu.

 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania usługi parkingowej.

 4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt na adres mailowy: info@parking-strachowice.pl

 5. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin parkingowy jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parkingu Klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

 2. Klient poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany interwencyjny patrol ochrony lub policja.

 3. Faktura VAT za usługi parkingowe może zostać wystawiona na życzenie Klienta. Zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres: katarzynaosyda@parking-strachowice.pl

 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 796 300 396, mailowo: info@parking-strachowice.pl lub bezpośrednio u obsługi parkingu.