lokalizajca ul. Graniczna 189, 54-530 Wrocław

telefonObsługa klienta +48 796 300 396 (pn - nd 9:00-20:00)

Terms of trade

REGULAMIN PARKINGU STRACHOWICE

 

I.Postanowienia ogólne

 

1. Parking Strachowice to całodobowy, płatny parking strzeżony dla samochodów osobowych.

2. Do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego dochodzi w momencie wjazdu na teren parkingu a kończy się uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z parkingu.

3. Użytkownik pojazdu wjeżdżając na teren parkingu akceptuje warunki regulaminu i zasady jego funkcjonowania oraz zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy z parkingiem.

 

II. Zasady korzystania z parkingu

 

1. Na terenie parkingu osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do przestrzegania poniższych przepisów a w sprawach nieuregulowanych podlega przepisom określonym w ustawie Prawo u ruchu drogowym.

2. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględne ograniczenie do 5 km/h.

3. Pierwszeństwo przejazdu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

4. Obowiązuje zakaz: używania klaksonów, blokowania przejazdów i parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.

5. Osoba korzystająca z parkingu jest zobowiązana do przestrzegania poleceń obsługi parkingu.

6. Wjeżdżając na parking należy pobrać bilet wjazdowy, który będzie stanowił podstawę wydania pojazdu przy wyjeździe z parkingu.

7. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz uwagi wobec pojazdów sąsiednich i ustawić pojazd wwyznaczonym miejscu postojowym, tak aby nie blokować wjazdu i wyjazdu innym pojazdom korzystającym z parkingu. Zakazane jest stanie na alejkach przejazdowych lub w sposób ograniczający innych użytkowników parkingu. 

8. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

9. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien mieć pozamykane szyby i zamki tak, by dostęp osób trzecich z zewnątrz był niemożliwy.

10. Wjeżdżając na teren parkingu należy sporządzić dokumentację fotograficzną swojego samochodu.

      Zdjęcia powinny być wykonane przed szlabanem wjazdowym, w dobrej jakości: lewy bok i przód pojazdu, lewy bok i tył pojazdu, prawy bok i przód pojazdu, prawy          bok i tył pojazdu. Na zdjęciach musi być widoczna tablica rejestracyjna.

11. Na żądanie pracownika parkingu Klient zobowiązany jest do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnego z rezerwacją.

12. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

III. Odpowiedzialność właściciela parkingu

 

1. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody wynikające z jego winy. Właściciel parkingu nie odpowiada za szkody powstałe z winy osób trzecich. W przypadku wystąpienia takiej szkody, poszkodowany ma obowiązek wezwać policję oraz sporządzić dokumentację fotograficzną jak w pkt.II ustęp 10 niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed wyjechaniem z parkingu. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem Klienta z parkingu.

3. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak: pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur oraz wcześniejszych uszkodzeń szyby.

4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z działania sił wyższych np. opadów gradu atmosferycznego.

5. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na wskutek nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

6. Obsługa parkingu ma prawo odmówić przyjęcia pojazdu na parking w sytuacji braku wolnych miejsc lub złego stanu technicznego samochodu.

7. Obsługa ma prawo odmówić wjazdu lub wydania pojazdu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Pracownicy mają prawo zawiadomić w takim przypadku policję.

8. Obsługa parkingu ma prawo odmówić obsługi osób nieprzestrzegających podstawowych zasad współżycia społecznego.

 

IV.Odpowiedzialność korzystających z parkingu

 

1. Stan techniczny pojazdu oddawanego na parking nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko powstałych strat na wskutek niesprawności pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

2. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Zatajenie tego faktu skutkować będzie wezwaniem policji nawet po wyjeździe Klienta z parkingu.

3. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

5. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez Klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego lub prawo jazdy. Wszystkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu Klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub niemożności sprawdzenia zgodności danych, obsługa parkingu niezwłocznie zawiadomi policję.

6. Pojazd, który został ustawiony na alejce przejazdowej lub w sposób uniemożliwiający innym pojazdom wjazd lub wyjazd z parkingu może zostać odholowany i przestawiony na miejsce postojowe. Wszelkie konsekwencje wynikające z tej czynności (koszt holowania i ewentualne wszystkie uszkodzenia powstałe w jego wyniku) ponosi właściciel źle zaparkowanego pojazdu.

 

V. Opłaty za korzystanie z usług parkingu

 

1. Opłata parkingowa naliczana jest trybie 24-godzinnym. Nowy dzień rozliczeniowy rozpoczyna się po przekroczeniu 24 godziny pobytu na parkingu.

2. Płatności za usługę parkingową można dokonać po powrocie z wyjazdu w kasie automatycznej na terenie parkingu, możliwa płatność gotówką lub kartą.

3. Wysokość kary za zgubiony bilet parkingowy wynosi 50 zł. Kwota ta doliczona jest do opłaty za parkowanie pojazdu.

4. Wysokość opłat za korzystanie z usługi parkingowej podana jest na stronie internetowej oraz w cenniku przy wjeździe na parking. Podane ceny są cenami brutto.

5. Parking zastrzega sobie możliwość różnic w cenach usługi parkingowej w zależności od sposobu oraz czasu rezerwacji.

6. Przy przekroczeniu okresu rezerwacji klient ma darmowe 6h na wyjazd z parkingu, po tym okresie dopłata za każdą kolejną dobę wynosi 20 zł.

7. Wobec Klientów uchylających się uiszczenia opłaty będą podejmowane odpowiednie czynności formalnoprawne.

 

VI. RODO i przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych są Odlotowe Parkingi Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, NIP 8982250291.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- dokonania rezerwacji miejsca parkingowego na zasadach określonych w polityce prywatności – przetwarzanie jest niezbędne do czasu wykonania umowy,

- wykonania usługi parkingowej,

- w celach finansowo księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

- rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

- ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,- marketingu naszych produktów i usług – do czasu zakończenia umowy lub wyrażenia sprzeciwu.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania usługi parkingowej.

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt na adres mailowy: info@parking-strachowice.pl.

5. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

VII. Dokonywanie i obsługa rezerwacji

 

1. Rezerwacja miejsca parkingowego może zostać dokonana przez stronę internetową parking-strachowice.pl, parking-lotnisko-wroclaw.eu oraz przez pośredników współpracujących z parkingiem.

2. Jeżeli klient nie chce wcześniej dokonać rezerwacji może wjechać na teren parkingu pobierając bilet. Parking nie gwarantuje w takim wypadku miejsca parkingowego i może nie wpuścić klienta na teren parkingu.

3. Każdy klient z rezerwacją lub bez wjeżdżając na teren parkingu jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminu parkingu, informacji zawartych na urządzeniach oraz poleceń obsługi.

4. Klient dokonujący rezerwacji dostaje na maila jej potwierdzenie wraz z kodem kreskowym, którego posiadanie w formie wydruku lub podglądu na urządzeniu mobilnym jest warunkiem wjazdu na parking.

5. Rezerwacje dokonane na stronie parking-strachowice.pl oraz parking-lotnisko-wroclaw.eu można opłacić w trakcie rezerwacji kartą płatniczą lub e- przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl lub przy wyjeździe z parkingu w kasie automatycznej gotówką lub kartą płatniczą. Numer CVV2/CVC2 potrzebny do płatności online kartą jest na odwrocie karty płatniczej obok podpisu użytkownika.

6. Anulowanie rezerwacji należy zgłosić najpóźniej w dniu od którego obowiązuje rezerwacja mailowo na adres info@parking-strachowice.pl lub telefonicznie 796 300 396. W przypadku wcześniejszego opłacenia rezerwacji parking ma 14 dni roboczych na zrealizowanie zwrotu.

7. W przypadku dokonania rezerwacji przez pośrednika zgłoszenia anulacji oraz zwrotu należy kierować bezpośrednio do niego w sposób opisany w regulaminie na stronie internetowej tego pośrednika.

8. Faktura za usługi parkingowe może zostać wystawiona na życzenie Klienta. Zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres: info@parking- strachowice.pl

 

VIII. Warunki reklamacji

 

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacji dotyczące rezerwacji oraz parkingu należy wysłać na adres info@parking-strachowice.pl

2. Parking na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacji ma 30 dni roboczych. Informacja zwrotna na temat decyzji zostanie wysłana mailowo.

3. Każdą reklamację dotyczącą uszkodzeń pojazdu należy zgłosić obsłudze parkingu przed wyjazdem celem dokumentacji uszkodzenia oraz wskazania miejsca parkingowego na którym parkował pojazd. Zgłoszenie uszkodzeń po wyjeździe pojazdu z parkingu lub z załączeniem tylko i wyłącznie własnej dokumentacji skutkuje odrzuceniem reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące opłaty za parkowanie, zwrotu płatności lub anulacji rezerwacji dokonanej za pośrednictwem pośrednika należy kierować bezpośrednio do pośrednika w sposób określony w jego regulaminie. Parking w tym przypadku nie jest stroną w sporze.

5. W przypadku reklamacji dotyczących obsługi kasy automatycznej i naliczanych w niej płatności należy zachować potwierdzenie wniesienia opłaty parkingowej i załączyć je do zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz uszczerbek na zdrowiu Klienta parkingu wynikający z niezachowania szczególnej ostrożności, niezastosowania się do regulaminu parkingu, stanu upojenia alkoholowego lub substancjami psychoaktywnymi oraz niestosowania się do poleceń obsługi parkingu, dotyczy m.in.:

- ubrudzenia lub uszkodzenia odzieży, obuwia, walizek- pozostawienia bez opieki bagaży, dokumentów, telefonu

- pozostawienia niezabezpieczonego pojazdu (otwarte okno, nie zamknięty pojazd),

- uszkodzeń wynikających z zaparkowania pojazdu na alejce przejazdowej lub w sposób uniemożliwiający innym pojazdom wjazd lub wyjazd z parkingu,

itp.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin parkingowy jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parkingu Klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Klient poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany interwencyjny patrol ochrony lub policja.

3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 796 300 396 lub mailowo: info@parking-strachowice.pl .

Skorzystaj także z usługi dodatkowej, mycie auta na parkingu!